Gmina Miejska Lubań otrzymała wsparcie finansowe z funduszy unijnych na realizację inwestycji w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Dofinansowanie przekracza 10,5 miliona złotych i zostanie przeznaczone na podniesienie walorów rekreacyjno-turystycznych miasta przez stworzenie obszarów bioróżnorodności.

Projekt ZIT to strategia rozwoju wspierająca sąsiadujące gminy. Te zbiorowe działania koncentrują się na tworzeniu wspólnych planów i strategii rozwoju. Jest to istotne narzędzie wspomagające rozwój lokalny i poprawę jakości życia mieszkańców.

Ważnym momentem dla Lubania było podpisanie w ubiegłym roku międzygminnego porozumienia przez burmistrza Arkadiusza Słowińskiego. Porozumienie określało warunki współpracy, wdrażania, finansowania, ewaluacji oraz koordynowania wspólnych przedsięwzięć, a także regulowało kwestie dotyczące obsługi bieżącej i sporządzania rozliczeń w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji.

Aktualnie wiadomo, że trzy inwestycje z Lubania zostały umieszczone na głównej liście projektów do realizacji przy wsparciu funduszy unijnych. Wszystkie te inwestycje mają na celu poprawę atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej miasta poprzez tworzenie obszarów bioróżnorodności.