Podczas zgromadzenia Rady Powiatu Lubańskiego, które miało miejsce 27 czerwca, jednomyślnie zdecydowano o udzieleniu zarządowi absolutorium za realizację budżetu w roku 2023. Decyzja ta była rezultatem doskonałego wykorzystania budżetu i efektywnego zarządzania powiatem.

Oceniając pracę Zarządu, radni zwrócili uwagę na takie aspekty jak rozbudowa infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa obywateli oraz skuteczność w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych. To właśnie te elementy przyczyniły się do pozytywnej oceny i udzielenia absolutorium.

Decyzja o udzieleniu absolutorium została podjęta po zapoznaniu się z danymi dotyczącymi wykonania planu finansowego powiatu za poprzedni rok oraz po pozytywnej opinii wyrażonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną Rady Powiatu. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium dla zarządu powiatu, wszyscy radni byli zgodni.

Przed podjęciem decyzji o absolutorium, samorządowcy mieli okazję przeanalizować sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu oraz dane na temat stanu mienia Powiatu Lubańskiego w ubiegłym roku. Warto podkreślić, że planowane wydatki zostały zrealizowane niemalże w całości.