W dniu 15 maja, w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu, odbyło się pierwsze, uroczyste posiedzenie Zarządu Powiatu Lubańskiego. Nowo powołany zarząd na kadencję 2024-2029 składa się z następujących osób: Zbigniew Zjawin jako Starosta i Przewodniczący Zarządu, Konrad Rowiński pełniący rolę Wicestarosty oraz Członka Zarządu, a także Magdalena Czuchryta, Waldemar Kwiatkowski oraz Jan Surowiec.

Nowo utworzony Zarząd Powiatu, pełen entuzjazmu i gotowości do podejmowania nowych wyzwań, ma za zadanie realizować plany dotyczące zrównoważonego rozwoju powiatu lubańskiego. Zawsze z myślą o poprawie jakości życia dla wszystkich mieszkańców Powiatu Lubańskiego. W obradach zarządu uczestniczyli również Skarbnik Powiatu oraz Sekretarz Powiatu.

Zarząd Powiatu pełni funkcje wykonawcze na terenie powiatu. Realizuje on swoje zadania korzystając ze wsparcia Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych powiatu, które razem tworzą zespoloną administrację powiatową. Zebrania zarządu są zwoływane przez Starostę lub Wicestarostę, którzy również przewodniczą tym posiedzeniom.

Szeroki zakres obowiązków Zarządu Powiatu obejmuje między innymi: przygotowywanie projektów uchwał rady, realizację uchwał rady, opracowywanie programów rozwoju zgodnie z obowiązującymi przepisami o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zarządzanie mieniem powiatu, wykonywanie budżetu powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz ustanawianie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.